Kwartalnik PULS UCZELNI (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika:
• Prace oryginalne,
• Prace poglądowe,
• Opisy przypadków,
• Sprawozdania,
• Komunikaty.

Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim z ośrodków zagranicznych.

Źródła finansowania:
działalność statutowa PMWSZ w Opolu

Zadania:
*Opracowanie wersji anglojęzycznych artykułów publikowanych w kwartalniku Puls Uczelni,
*Udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej kwartalnika Puls Uczelni,
*Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność artykułów publikowanych w ramach kwartalnika Puls Uczelni,
*Digitalizacja kwartalnika Puls Uczelni,
finansowane są w ramach umowy 583/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wszystkie zgłoszone manuskrypty są analizowane przez internetowy system antyplagiatowy.

Komitet Redakcyjny ocenia i podejmuje ostateczną decyzję o druku zgłoszonej pracy kierując się kryteriami opracowanymi przez COPE: http://publicationethics.org/resources/flowcharts

Puls Uczelni jest czasopismem naukowym w otwartym dostępie, wydawanym na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Zawartość wszystkich tomów jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej. Wydawca nie pobiera opłat za prace publikowane w kwartalniku Puls Uczelni. Wydawca i redakcja Pulsu Uczelni wspierają ruch na rzecz otwartej nauki i popierają zasady Budapesztańskiej Inicjatywy Open Access.
PULS UCZELNI jest indeksowany w:
   
   Arianta
  Bielefeld Academic Search Engine
  CEJSH / Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  CEON
  DOAJ / Directory of Open Access Journals

  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa/Lower Silesian Digital Library
  
  EBSCO
  I ndex Copernicus (ICV 2012: 5.10), (ICV 2013: 6.30), (ICV 2014: 65.78 (6.60),
(ICV 2015: 85.03))
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B - 6 pkt.)   
 
PBL (Polska Bibliografia Lekarska)
  Polska Bibliografia Naukowa / Polish Scholary Bibliography
  Ulrich'sTM International Periodicals Directory
  WorldCat